Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση – Πρόσκληση “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ” [ΕΔΒΜ171]

Στην κατεύθυνση της στρατηγικής για την αναβάθμιση της ΕΕΚ είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην υποστήριξη των ΕΠΑΛ και στην κατάρτιση των σπουδαστών των ΙΕΚ για την επίτευξη της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και της αναβάθμισης ποιότητας της ΕΕΚ. Η επιμόρφωση στοχεύει στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους.

 

Στόχος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης των ΙΕΚ μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών. Ειδικότερα, θα εφαρμοστεί μεικτό σύστημα επιμόρφωσης ή/και εξ΄ αποστάσεως, θα παραχθεί εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό υλικό, και θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της επιμόρφωσης.

 

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF)