Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 20792/16.09.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”, GA-NUMBER: 87117

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 20792/16.09.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”, GA-NUMBER: 871177, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.