Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 350/21-10-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20761/16-09-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΤ2Τ469Β7Ι-37Τ του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»