Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά βίου Μάθηση – Πρόσκληση «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ» [ΕΔΒΜ171] – Χρονική παράταση

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων: 30/11/2021.