Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 30533/22.12.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα, Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR”

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 30533/22.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα, Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR”.