Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 364/22-03-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24746/01-11-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ:6ΣΜΦ469Β7Ι-ΨΞΟ του «ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας Εκπαίδευσης και Πολιτισμού»