Ανακοίνωση σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Ενστάσεων στις Απευθείας Αναθέσεις

Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων Ανακοινώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την τήρηση
προθεσμιών στις απευθείας αναθέσεις, και βάσει της πρόσφατης κατάργησης της
επιτροπής ενστάσεων (και του αντίστοιχου δικαιώματος άσκησης ένστασης) βάσει του Ν.
4782/2021, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Επιστημονικά Υπεύθυνους (και τις
διοικητικές στηρίξεις αυτών), ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση για αποστολή της
απόφασης ανάθεσης σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά, με κοινοποίηση του εν λόγω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους υπαλλήλους του Τμήματος Διενέργειας
Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων του
Ε.Λ.Κ.Ε., Λ. Σιδηροπούλου και Δ. Λάζου (lsidi@uom.edu.gr και dlazou@uom.gr αντίστοιχα),
αλλά έχει καταργηθεί η υποχρέωση για αναμονή πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την
υλοποίηση της απευθείας ανάθεσης, η οποία πλέον μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, ήτοι
μετά την προαναφερόμενη κοινοποίηση της απόφασης απευθείας ανάθεσης σε όλους
όσους υπέβαλαν προσφορά .
Οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι θίγονται από την απόφαση
της απευθείας ανάθεσης μπορούν πλέον να προσφύγουν απευθείας στο Διοικητικό
Εφετείο.