Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Έρευνα και Εφαρμογή», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022»

Kαλούνται

Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Έρευνα και Εφαρμογή”, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022”

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Σκοπός είναι η υποστήριξη υλοποίησης ερευνητικών έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν τα Θεματικά Πεδία:

ΘΠ1: Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα
ΘΠ2: Κυκλική Οικονομία και ρύπανση περιβάλλοντος
ΘΠ3: Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή

με στόχο τη συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.000.000,00 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ”.
Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί, ανά έργο, δαπάνες έως του ποσού των 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει με δύο μόνο προτάσεις ανά Σχολή Πανεπιστημίου. Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι (Σχολές) που δεν έχουν ολοκληρώσει έργα ενταγμένα σε Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία πρόταση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Μαΐου 2022.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»