Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 9300/19.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Implementing ethical, trustworthy and fair Artificial Intelligence Systems in Public Sector”

Δημοσίευση Απόφασης Πρακτικού Συνεδρίασης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 9300/19.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Implementing ethical, trustworthy and fair Artificial Intelligence Systems in Public Sector”, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.