Υπ’ αριθμ. 01/22 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου RENAISSANCE (INTERREG)

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 01/22 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 4.3.1 ΚΑΙ 4.3.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «RENAISSANCE»/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΤΕRREG IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» (Priority Axis 1), «Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development» (ελληνική απόδοση τίτλου «Καινοτομία αγροτικών επιχειρήσεων: Ο δρόμος προς τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη), ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2021ΕΠ40860002), MIS 5067139, Subsidy Contract No 050, κωδικός έργου resCom: 81711, ΑΔΑ Περίληψης διακήρυξης: 9490469Β7Ι-5Υ3. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 22REQ010818328. ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 22REQ010818351. ΑΔΑΜ διακήρυξης: 22PROC010827735.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed