Συντάκτης: dlazou

Υπ’ αριθμ. 05/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Συστ. αριθμός 193180) παροχής υπηρεσιών αναδιοργάνωσης/διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΘΑΑΕ (ΟΠΣ 5086621)

Δημοσίευση από στις 11/5/23 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 05/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Συστ. αριθμός: 193180) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αναδιοργάνωσης/διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΘΑΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 72262000-9 και 48000000-8, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 04/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Συστ. αριθμός 193174) παροχής υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών/ανασχεδιασμού πρότυπων διαδικασιών ποιότητας (ΟΠΣ 5086621)

Δημοσίευση από στις 11/5/23 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 04/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό (Συστ. αριθμός: 193174) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών/ανασχεδιασμού πρότυπων διαδικασιών ποιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 49.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 85312320-8, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 “Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 02/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Συστ. αριθμός 186713) παροχής υπηρεσιών αναδιοργάνωσης/διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΘΑΑΕ (ΟΠΣ 5086621)

Δημοσίευση από στις 21/3/23 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 02/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Συστ. αριθμός: 186713) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αναδιοργάνωσης/διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΘΑΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 72262000-9 και 48000000-8, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 03/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Συστ. αριθμός 187656) παροχής υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών/ανασχεδιασμού πρότυπων διαδικασιών ποιότητας (ΟΠΣ 5086621)

Δημοσίευση από στις 14/3/23 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 03/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό (Συστ. αριθμός: 187565) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών/ανασχεδιασμού πρότυπων διαδικασιών ποιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 49.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 5312320-8, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 “Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 01/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων για την υποστήριξη δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης (ΟΠΣ 5131962)

Δημοσίευση από στις 3/1/23 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 01/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων για Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΟΠΣ 5131962). 01_23_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΛΚΕ_ΠΑΜΑΚ

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 01/22 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου RENAISSANCE (INTERREG)

Δημοσίευση από στις 28/6/22 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 01/22 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 4.3.1 ΚΑΙ 4.3.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «RENAISSANCE»/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΤΕRREG IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» (Priority Axis 1), «Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development» (ελληνική […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 03/21 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.2.2 (Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων) & 4.2.5 (Σχέδιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό) στο πλαίσιο του έργου CapTour

Δημοσίευση από στις 29/12/21 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 03/21 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων (deliverables) 4.2.2_SKILLS ENHANCEMENT TRAININGS (Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων) & 4.2.5_TOURISM SUPPORT SCHEME (Σχέδιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό), στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού, στο πλαίσιο […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 02/21 συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 29/7/21 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 02/21 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης της «εταιρικής ταυτότητας» και του σχεδιασμού και υλοποίησης υλικού προσέλκυσης χρηστών και προώθησης δράσεων δημοσιότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 01/21 συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών σχεδιασμού, εκπόνησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων ερευνών-μελετών για την αποτίμηση της απασχολησιμότητας των νέων αποφοίτων

Δημοσίευση από στις 29/7/21 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 01/21 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών σχεδιασμού, εκπόνησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων  ερευνών – μελετών  για την αποτίμηση της απασχολησιμότητας των νέων αποφοίτων, στο πλαίσιο των οποίων θα συμπεριλαμβάνονται  η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, η […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 03/20 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας

Δημοσίευση από στις 2/7/20 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 03/20 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας στο πλαίσιο του υποέργου Νο 4 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση τη με αρ. πρωτ. […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 01/20 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού

Δημοσίευση από στις 15/5/20 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

  Υπ’ αριθμ.  01/20   ανοικτός   ηλεκτρονικός    διαγωνισμός   προμήθειας    εξοπλισμού   για   τις   ανάγκες   του   Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προϋπολογισμού 86.204,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  στο πλαίσιο  του έργου   81135   (MIS 2017ΣΕ146000011 02 18) με   τίτλο  «Επιχορήγηση  του  ΕΛΚΕ  του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας  για  την  Υλοποίηση  του  έργου  Εκσυγχρονισμός  των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Δημοσίευση από στις 13/12/19 σε Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Δημοσίευση από στις 12/12/19 σε Ανακοινώσεις

Υπ’ αριθμ. 03/19 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Δημοσίευση από στις 8/10/19 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Υπ΄ αριθμ. 03/19 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources”, Project Acronym : I- TOUR, Subsidy No 26, INTERREG IPA CBC programme ” Greece – The […]

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 07/19 συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Δημοσίευση από στις 4/10/19 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Υπ΄ αριθμ. 07/19 συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “Building communities of knowledge for competitive MSEs  – Project Acronym : Skills4MSEs- Priority Axis  1. Entrepreneurship & Innovation- […]

Περισσότερα »