Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 8685/12.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 8685/12.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV”, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.