Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 383/19-09-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 15145/13-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΜΗΘ469Β7Ι-ΟΛΔ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 15145/13-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.