Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 17649/01.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 17649/01.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.