Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 389/03-11-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 14517/05-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6221469Β7Ι-ΜΛΡ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 14517/05-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.