Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Προκήρυξη για θέση Νομικού Συμβούλου με ΑΔΑ