Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 22341/24.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience», Project Acronym: VOLUnteee

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 22341/24.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience», Project Acronym: VOLUnteeer, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.