Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 25268/29-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9ΚΦΤ469Β7Ι-ΕΔ5 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική» MSc in Applied Informatics »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 25268/29-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική» MSc in Applied Informatics », για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.