2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ
 
τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.
 
Έναρξη Υποβολών: Τετάρτη 01 Μαρτίου 2023, 12.00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Πέμπτη 06 Απριλίου 2023, 13.00 (ώρα Ελλάδας)
 
 
6/3/2023:
 
[…] Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (ΑΔΑ: Ψ27Π46Μ77Γ-Χ3Λ) θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και εγκατάσταση του ερευνητικού εξοπλισμού και δεν πρέπει να συνδυάζονται με ερευνητικό έργο.
 
ενημέρωση 2η εξοπλισμού
 
2/3/2023: 
2η_Προκήρυξη_προμήθεια_ερευνητικού_εξοπλισμού_1η_τροποποίηση_πρωτ.62624_ΨΥΓΠ46Μ77Γ-ΧΞΣ
 
2η_Προκήρυξη_προμήθεια_ερευνητικού_εξοπλισμού_πρωτ.62146_Ψ27Π46Μ77Γ-Χ3Λ
 
Πρότυπα Έγγραφα: https://www.elidek.gr/2023/02/20/12261/