Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 405/06-04-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 4968/17-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6Β03469Β7Ι-ΘΙ1, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4968/17-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.