Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 4942/17-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6Π6Γ469Β7Ι-3ΔΨ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 4942/17-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».