Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 418/06-07-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 12339/18-05-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΠΚΧ469Β7Ι-ΣΥΩ , στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12339/18-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.