ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα».