Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 428/19-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9ΩΤ1469Β7Ι-ΔΟ1 , στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 20879/19-09-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.