Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 19134/25-08-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Ω7Σ469Β7Ι-1Γ3 στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση των Υποέργων Διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19134/25-08-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση των Υποέργων Διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.