ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24485/25.10.2023) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΙΔ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 429/25.10.2023 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (ΙΔ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 117.000€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2022, σύμφωνα με τη συνημμένη επικαιροποιημένη διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 3/20-10-2023 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα αντίγραφα των άρθρων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας https://calls.elke.uom.gr/, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως 30 Νοεμβρίου 2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Χριστίνα Παπαϊωάννου (christinapap@uom.edu.gr, τηλ. 2310.891-230).

Διευκρινίζεται ότι για κάθε άρθρο θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση στην οποία θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του άρθρου.