Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 20879/19-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9ΩΤ1469Β7Ι-ΔΟ1 στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 20879/19-09-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.