Επισκέπτες Καθηγητές – Επισκέπτες Ερευνητές (SUB 1.2) – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) για την χρηματοδότηση του Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή για την παροχή διδακτικού/ ερευνητικού έργου που τους ανατίθεται βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4957/2022.

Επιπροσθέτως, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) δύναται να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με στόχο να υλοποιήσουν συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή ενός Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή.
 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf