Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (SUB.1.1)

To έργο με τίτλο «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519, περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

To έργο στοχεύει στην παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες εγνωσμένης αριστείας για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων. To YE1 απευθύνεται σε Πανεπιστήμια τα οποία καλούνται να συστήσουν ερευνητικές συστάδες με τη μορφή κοινοπραξιών με Επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Ε&Α, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής, που θα εφαρμοστούν στην πραγματική οικονομία. Για το σκοπό αυτό, θα εκδοθεί Πρόσκληση προς τα Α.Ε.Ι και τις επιχειρήσεις στην οποία θα περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του έργου.

Το έργο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τις εκτιμώμενες ανάγκες τις εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, με τελικό στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, καθώς και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων. Επιπρόσθετα μέσω του ΥΕ2 θα καλυφθεί το κόστος των εξωτερικών αξιολογητών των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του ΥΕ1, των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων των ερευνητικών έργων καθώς και το κόστος των επιτόπιων επαληθεύσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ποσό ύψους 94.655.941,54€.


Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση ένταξης (.pdf)

Προδημοσίευση Πρόσκλησης (.pdf)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf) (15/2/2024)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (.pdf) (23/2/2024)

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (.pdf) (15/3/2024)