Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 454/13-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.