Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.