Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Έντυπα Αναθέσεων

Έντυπο για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσίους υπαλλήλους άλλου φορέα.

Για τις περιπτώσεις των συνεργατών που είναι επιτηδευματίες (αμείβονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το έντυπο Δ6 και η δήλωση υπαγωγής ή όχι στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016.

Για όσους συμβαλλομένους υπάγονται στο άρθρο στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 και απασχολούνται σε έργα στα οποία συμπληρώνουν φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets), το ωριαίο κόστος απασχόλησης (rate), όπως αυτό αποτυπώνεται στις οδηγίες για τη χρονοχρέωση του έκτακτου προσωπικού,  θα πρέπει να προσαυξάνεται με τα ποσοστά των εργοδοτικών εισφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4957, για την απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων σε έργα με αντικείμενο το διδακτικό έργο ή/και το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι.  δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Ωστόσο Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

Επισημαίνεται ότι για την απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων σε έργα με αντικείμενο έργο που δεν είναι διδακτικό ή ερευνητικό έργο, θα πρέπει μαζί με το Δ6 ή την υποβολή της ανάθεσης να επισυνάπτεται η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τον φορέα απασχόλησής τους ή, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί κατά τη χρονική στιγμή της ανάθεσης, να επισυνάπτεται προσωρινά και μέχρι την έκδοση της άδειας, αντίγραφο της αίτησής τους προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις συνεργατών που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να κατατίθεται Υπεύθυνη δήλωση* του συνεργάτη περί μη κατοχής ελληνικού ΑΦΜ και μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό, καθώς και ότι οι ημέρες απασχόλησής του συνολικά στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τις 182. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις συνεργατών που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού με κατοχή ελληνικού ΑΦΜ: Υπεύθυνη Δήλωση του συνεργάτη περί διαμονής στο εξωτερικό καθώς και ότι οι ημέρες απασχόλησης συνολικά στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τις 182.

*για τις περιπτώσεις αλλοδαπών η Δήλωση (εν είδη Υπεύθυνης Δήλωσης), θα είναι στα αγγλικά.

Ως προς το θέμα της υπογραφής της Δήλωσης, προτιμότερο να υπογράφουν με ψηφιακή υπογραφή.

Σε διαφορετική περίπτωση, υπογράφουν το κείμενο και το σκανάρουν (όχι σκαναρισμένη υπογραφή) και ταυτόχρονα να στέλνουν την πρωτότυπη Δήλωση με το ταχυδρομείο.


Συνημμένα Αρχεία