Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

Έντυπο ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών. Για τη συμπλήρωση του πεδίου της κατηγορίας δαπάνης χρησιμοποιήστε τον σχετικά πίνακα με τις ενδεικτικές κατηγορίες δαπάνης προϋπολογισμού (Δευτεροβάθμιοι).

Για τα (Δ)ΠΜΣ θα πρέπει η διοικητική στήριξη θα πρέπει να προσκομίζει και το σχετικό συνοδευτικό έντυπο μαζί με την εντολή πληρωμής.

Οδηγίες για απευθείας αναθέσεις:

Για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, η ακολουθούμενη διαδικασία από πλευράς Επιστημονικά Υπευθύνου των έργων δεν διαφοροποιείται σημαντικά καθώς έως του ποσού των 20.000,00€ συνεχίζει να απαιτείται έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης θα εκδίδεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ κατόπιν αιτήματος από τον/την Ε.Υ. του έργου, το οποίο θα υποβάλλεται μέσω του webrescom από τη φόρμα που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε για την υποβολή των αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης. Εξακολουθεί να ισχύει η τεκμηρίωση του αιτήματος από τον Ε.Υ. για τη σκοπιμότητα της δαπάνης. Αιτήματα απευθείας ανάθεσης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο για προμήθειες κάτω των 20.000,00€ καθαρή αξία (π.χ. αναλώσιμα, εξοπλισμός, γεύματα,…) ως εξής:

 

  • Για προμήθειες ποσού από 0,01€ – 2.500,00€ καθαρή αξία: μόνο αίτημα απευθείας ανάθεσης και έρευνας αγοράς με τουλάχιστον μια προσφορά, με κατάθεση του αιτήματος (ηλεκτρονική αλληλογραφία ή έντυπη) σε τουλάχιστον έναν (1) προμηθευτή πάροχο υπηρεσιών, με τη σχετική απάντηση, (προφορική επικοινωνία δεν αποδεικνύεται, είναι αποδεκτή εκτύπωση από την ιστοσελίδα των προμηθευτών), εκτός αν ο φορέας χρηματοδότησης ορίζει διαφορετικά.

 

  • Για προμήθειες ποσού από 2.500,01€ – 20.000,00€ καθαρή αξία: αίτημα απευθείας ανάθεσης και έρευνας αγοράς που αποδεικνύεται με την κατάθεση των αιτημάτων (ηλεκτρονική αλληλογραφία ή έντυπη) του Ε.Υ. σε τουλάχιστον τρεις (3) δυνητικούς προμηθευτές – παρόχους υπηρεσιών, με τις σχετικές απαντήσεις, εφόσον υπάρχουν (προφορική επικοινωνία δεν αποδεικνύεται, είναι αποδεκτή εκτύπωση από την ιστοσελίδα των προμηθευτών) μαζί με τον σχετικό συγκριτικό πίνακα, εκτός αν ο φορέας χρηματοδότησης ορίζει διαφορετικά. Εξακολουθεί να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για δαπάνες με καθαρή αξία μεγαλύτερη των 2.500 € και μικρότερη των 20.000 € και ειδικότερα: απόσπασμα ποινικού μητρώου*, πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης εργασιών για ατομικές επιχειρήσεις.

 

Για τις περιπτώσεις των (Δ.)ΠΜΣ και των έργων του ΚΕΔΙΒΙΜ, επισημαίνεται ότι πρέπει να επισυνάπτονται και οι σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων ή του Συμβουλίων.

 

*Μετά την τροποποίηση του νόμου (ν.4412/2016) για τις διαδικασίες προμηθειών, οι οικονομικοί φορείς που αναλαμβάνουν προμήθειες από 2.500,00€ έως 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ, μπορούν να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο ΕΛΚΕ για τη διευκόλυνση των Ε.Υ. και των Οικονομικών Φορέων έχει αναρτήσει σχετικά υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (σε ελληνικά και αγγλικά – συνοδευόμενη από ελληνική μετάφραση) στην ιστοσελίδα του.

 

Προσοχή: Για προμήθειες ποσού από 2.500,01€ έως 20.000,00€ καθαρή αξία, η Υπεύθυνη Δήλωση ή το Ποινικό Μητρώο και όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με την υποβολή του αιτήματος.

Διευκρινίζεται ότι για προμήθειες ποσού από 10.000,01€ – 20.000,00€ καθαρή αξία απαιτείται και η υπογραφή σύμβασης.   

 

Για προμήθειες έως 20.000€ δεν απαιτείται έγκριση από τη Συνεδρίαση εκτός εάν πρόκειται για πολυετείς δεσμεύσεις, δηλαδή οι προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών αφορούν και σε επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του τρέχοντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η έγκριση από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και ως εκ τούτου ο Ε.Υ. θα πρέπει να καταθέτει το έντυπο Προμηθειών Δ6α στα αρμόδια τμήματα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, εντός των ορισμένων προθεσμιών, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Μια δαπάνη θα εξοφλείται εφόσον επαρκεί το υπόλοιπο στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης.


Συνημμένα Αρχεία