Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

Έντυπο ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών. Για τη συμπλήρωση του πεδίου της κατηγορίας δαπάνης χρησιμοποιήστε τον σχετικά πίνακα με τις ενδεικτικές κατηγορίες δαπάνης προϋπολογισμού (Δευτεροβάθμιοι).

Για τα (Δ)ΠΜΣ θα πρέπει η διοικητική στήριξη θα πρέπει να προσκομίζει και το σχετικό συνοδευτικό έντυπο μαζί με την εντολή πληρωμής.

Οδηγίες για απευθείας αναθέσεις:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 205/5-3-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ:

α. για τις απευθείας αναθέσεις αγαθών και υπηρεσιών, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή μικρότερη από το ποσό των 2.500 ευρώ και εφόσον ο Φορέας Χρηματοδότησης δεν ορίζει διαφορετικά:

Εφεξής, δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς (δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τριών προσφορών). Εξακολουθεί να απαιτείται απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επίσης από 01/07/2018 και μετά, και μόνον εφόσον προσαρμοστεί το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε. στις απαιτήσεις του Ν. 4485/2017 και του Ν. 4521/2018, για τις ανωτέρω δαπάνες και αθροιστικά μέχρι το 25% του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του έργου, δεν θα απαιτείται ούτε απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης και θα εκδίδεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4521/2018.

β. για όλες τις απευθείας αναθέσεις αγαθών και υπηρεσιών, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι μεγαλύτερη από το ποσό των 2.500 ευρώ και ίση ή μικρότερη από το ποσό των 20.000 ευρώ:

Διευκρινίζεται ότι, εξακολουθεί να απαιτείται

η κατάθεση εντύπου Δ6α, συνοδευόμενο από τρεις (3) προσφορές, σε συνέχεια αιτήματος του Επιστημονικά Υπευθύνου προς τους προμηθευτές  (προφορική επικοινωνία δεν αποδεικνύεται) και τεκμηρίωση αναγκαιότητας προμήθειας του είδους ή της υπηρεσίας

η προσκόμιση δικαιολογητικών (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καταστατικό (ή ειδικά στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.)) και

η απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 


Συνημμένα Αρχεία