Βεβαίωση αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ (Έντυπο Ατ.04 δ)