Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου

*Συμπληρωματική οδηγία:

Στην περίπτωση έργων με διαφορετική κατηγοριοποίηση από αυτή της βασικής κατηγοριοποίησης της Επιτροπής Ερευνών π.χ. Ευρωπαϊκά έργα, έργα ΕΣΠΑ κ.α. θα πρέπει να αναφέρετε στην στήλη ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  και την κατηγορία δαπάνης του έργου σύμφωνα με τον Φορέα Χρηματοδότησης  ώστε να είναι εφικτή  η  παρακολούθηση του συνολικού  προϋπολογισμού. Εάν σε έναν δευτεροβάθμιο λογαριασμό αντιστοιχούν διαφορετικές κατηγορίες δαπάνης θα πρέπει να προσθέσετε καινούργια γραμμή με τον δευτεροβάθμιο και την κατηγορία δαπάνης που δεσμεύει.


Συνημμένα Αρχεία