Απασχόληση Αλλοδαπών ή Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού

Για τις περιπτώσεις απασχόλησης:

α) αλλοδαπών χωρίς την κατοχή ελληνικού ΑΦΜ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν τις 182 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα (ανά έτος), παρατίθεται στα αγγλικά το έντυπο της δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ μαζί με το αίτημα της ανάθεσης.

β) Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, παρατίθεται η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ μαζί με το αίτημα της ανάθεσης.

 


Συνημμένα Αρχεία