Δ8_Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού

Για τη σύνταξη του τεύχους διακήρυξης, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος προωθεί το έντυπο
«Δ8_Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού» ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον ίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση dlazou@uom.gr του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, μαζί με έγγραφο, στο οποίο ορίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας (αγαθού ή υπηρεσίας), ψηφιακά υπογεγραμμένο από το συντάκτη αυτών.


Συνημμένα Αρχεία