Φύλο και Πολιτικές Ισότητας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Στην υπ’ αριθμ. 391/28.11.2022 έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδικασιών του θεσμού του Α’ Κύκλου του Προγράμματος στο πλαίσιο του έργου της Ερευνητικής Πολιτικής – Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά Θεματική Κατηγορία – «Φύλο και Πολιτικές Ισότητας», η οποία συντάχθηκε κατόπιν της αξιολόγησης και μοριοδότησης των ερευνητικών προτάσεων από ομάδα έξι (6) Εξωτερικών Αξιολογητών με βάση τα κριτήρια του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος και ακολούθως εγκρίθηκε η κατάταξη των ερευνητικών προτάσεων του Πίνακα 1 και η αποδοχή των τελικών δικαιούχων του Πίνακα 2.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό κάθε δικαιούχος με εγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων να καταθέσει τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η Επιτροπή Ερευνών στην αποδοχή διαχείρισης του έργου, ειδάλλως η επιχορήγηση δίνεται σε επιλαχούσα ερευνητική πρόταση, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του Πίνακα1 και της εγκριθείσας Εισηγητικής Έκθεσης.

Παρατίθεται η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών:

391 ΑΠΟΣΠ ΠΡΑΚ_2i B’ ΦΑΣΗ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛ ΙΣΟΤ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θεματική Κατηγορία: “Φύλο και Πολιτικές Ισότητας”