Οδηγία προς Επιστημονικά Υπευθύνους / Διευθυντές ΠΜΣ – Προϋπολογισμοί Έργων σε πλήρη ανάπτυξη

Σε συνέχεια επικοινωνίας με το Τμήμα Β  Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της παρ. 17 του άρθρου 60 του Ν 4485/2017, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων και οι Διευθυντές των (Δ)ΠΜΣ, σε συνεργασία με τους χειριστές των προγραμμάτων/έργων και των Δ(ΠΜΣ) (γρ Ε 115 τηλ: 316 και γρ Κ 124 τηλ: 414), να μεριμνήσουν ώστε να σταλεί το έντυπο Δ4 του Προϋπολογισμού σε πλήρη ανάπτυξη για κάθε ένα από τα έτη της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων/έργων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  (και πέραν του τρέχοντος έτους π.χ. 2019, 2020, κ.λπ.), στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών, (γρ. Ε 114 τηλ: 222 και γρ. Κ 124 τηλ: 415 για τα Δ(ΠΜΣ)), το αργότερο έως την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018,  προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάρτιση των επόμενων συνοπτικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της δημοσιονομικής ουδετερότητας.