ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 210/23.05.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε για τον ομαλότερο προγραμματισμό της κατηγορίας Χρηματοδότηση Συνεδρίων της Ερευνητικής Πολιτικής 2019, να ζητηθεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου η αποστολή:

α) στοιχείων σχετικά με τα συνέδρια του εκάστοτε Τμήματος, καθώς και τα συνέδρια των (Δ).Π.Μ.Σ. των Τμημάτων (επισπεύδον Τμήμα) που δεν χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς των (Δ).Π.Μ.Σ., τα οποία προγραμματίζονται να διενεργηθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2019

β) του προϋπολογισμού του κάθε συνεδρίου, βάσει του Κανονισμού Χρηματοδότησης Συνεδρίων του Ε.Λ.Κ.Ε και

γ) του αθροίσματος των ανωτέρω προϋπολογισμών.

Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων θα πρέπει να σταλούν στον Ε.Λ.Κ.Ε. έως τις 31/10/2018 και να συμπεριλαμβάνουν πίνακα της μορφής:

Επιστημονικά Υπεύθυνος διοργάνωσης συνεδρίου Τίτλος συνεδρίου Ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίου Προϋπολογισμός σε €
……………………… ……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ……………………… ………………………
Σύνολο  

Η διαδικασία που θα ακολουθείται μετά την έγκριση της Ερευνητικής Πολιτικής του 2019 θα είναι η ίδια με αυτήν που ισχύει τώρα, δηλαδή να έχει προηγηθεί έγκριση διενέργειας του συνεδρίου από τη Σύγκλητο και στη συνέχεια ο Επιστημονικά Υπεύθυνος διοργάνωσης του Συνεδρίου να υποβάλλει στη ΜΟΔΥ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) το έντυπο Δ11: «Αίτηση για χρηματοδότηση συνεδρίου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματοδότησης Συνεδρίων του Ε.Λ.Κ.Ε., προς έγκριση από συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.