Χρηματοδότηση διοργάνωσης συνεδρίων

Κανονισμός χρημ Συνεδρίων_ΕΠ 2018

Το παρακάτω έντυπο υποβάλλεται μόνο από όσα μέλη ΔΕΠ ακολούθησαν τη σχετική διαδικασία προέγκρισης προϋπολογισμού διοργάνωσης συνεδρίων για το ημερολογιακό έτος 2018 (αποφάσεις: συν. 192/31.5.2017 και 200/20.11.2017 Επιτροπής Ερευνών & 16/21.12.2017 Συγκλήτου)

Δ11-Αίτηση για χρηματοδότηση συνεδρίου έκδοση 7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ