Χρηματοδότηση διοργάνωσης συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019

Κανονισμός χρηματοδότησης συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Προθεσμία υποβολής του εντύπου Δ11-Αίτηση για χρηματοδότηση συνεδρίου έκδοση 8, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ έως τις 31/12/2018.

Το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται μόνο από όσα μέλη Δ.Ε.Π. ακολούθησαν τη σχετική διαδικασία προέγκρισης προϋπολογισμού διοργάνωσης συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για το ημερολογιακό έτος 2019 (αποφάσεις: συν. 210/23.05.2018 και 229/29.11.2018 Επιτροπής Ερευνών & 9/10.12.2018 Συγκλήτου).