Χρηματοδότηση διοργάνωσης συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Ερευνητική Πολιτική 2023

Για τα Συνέδρια/Ημερίδες/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το έτος 2023 ισχύει ο εξής Κανονισμός:

Kανονισμός Χρηματοδότησης συνεδρίων _ new

Δ9ΣΚΗ-Επιστημονικός-Απολογισμός-Συνεδρίου

Δ2γΣΚ-Οικονομικός-Απολογισμός-Συνεδρίου

Ερευνητική Πολιτική 2022

Για τα Συνέδρια/Ημερίδες/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το έτος 2022 ισχύει ο εξής Κανονισμός:

κανονισμός χρηματοδοτησης συνεδρίων

Δ9ΣΚΗ-Επιστημονικός-Απολογισμός-Συνεδρίου

Δ2γΣΚ-Οικονομικός-Απολογισμός-Συνεδρίου

Ερευνητική Πολιτική 2021

Για τα Συνέδρια/Ημερίδες/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το έτος 2021 ισχύει ο εξής Κανονισμός:

κανονισμός χρηματοδοτησης συνεδρίων 2021

Ερευνητική Πολιτική 2020

Για το έτος 2020 ισχύει ο κάτωθι Κανονισμός:

κανονισμός χρηματοδοτησης συνεδρίων 2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019

Κανονισμός χρηματοδότησης συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Προθεσμία υποβολής του εντύπου Δ11-Αίτηση για χρηματοδότηση συνεδρίου έκδοση 8, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ έως τις 31/12/2018.

Το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται μόνο από όσα μέλη Δ.Ε.Π. ακολούθησαν τη σχετική διαδικασία προέγκρισης προϋπολογισμού διοργάνωσης συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για το ημερολογιακό έτος 2019 (αποφάσεις: συν. 210/23.05.2018 και 229/29.11.2018 Επιτροπής Ερευνών & 9/10.12.2018 Συγκλήτου).

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 245/26-3-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΑΔΑ: 99ΤΘ469Β7Ι-Τ5Ω) μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του συνεδρίου/καλλιτεχνικής εκδήλωσης θα πρέπει να κατατεθεί Επιστημονικός και Οικονομικός απολογισμός στο Γραφείο Ε107 (1ος όροφος, πύργος Διοίκησης, τηλ. 251).