Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια ειδών συνολικού προϋπολογισμού 184.488,62€, και συγκεκριμένα: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, προϋπολογισμού 8.990,00€, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 174.398,62€ και γ) λογισμικού, προϋπολογισμού 1.100,00 €, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ146000011 και κωδικό resCom 81135.

Διαβάστε τη διακήρυξη εδώ Διακήρυξη 05.17