Διαδικασία κλεισίματος ακίνητων έργων

Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 201/4-12-2017 αποφάσισε και όρισε τη διαδικασία κλεισίματος των ακίνητων έργων ως εξής:

για τα έργα που δεν έχουν καμία διοικητική και οικονομική εκκρεμότητα και τεκμηριωμένα έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, βάσει σχετικών εγγράφων – πρακτικών από το φορέα χρηματοδότησης και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Για όσα από τα παραπάνω έργα έχουν υπόλοιπο έως 500,00 €, θα απορροφηθεί το υπόλοιπό τους από τον ΕΛΚΕ.

β) Για όσα από τα παραπάνω έργα έχουν υπόλοιπο άνω των 500,00 €, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου έργου που θα αφορά την αξιοποίηση ή/και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, μετά από αίτηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του αρχικού έργου. Για όσα έργα έχει ήδη παρέλθει ένα έτος από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στη Διαύγεια.

Το νέο έργο θα είναι ετήσιας διάρκειας, με επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με τα ισχύοντα της Βασικής Έρευνας και επιτρέποντας αμοιβές Πανεπιστημιακών και τρίτων. Στα νέα αυτά έργα δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ της Επιτροπής Ερευνών, καθώς έχει γίνει ήδη παρακράτηση στο αρχικό έργο. Πιο συγκεκριμένα, οι παρακάτω δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον δεν χρηματοδούνται από άλλο έργο ή Φορέα:

βi) Σε περίπτωση που ο Ε.Υ. δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί νέο έργο με Ε.Υ. τον ίδιο, θα μπορεί με Υπεύθυνη Δήλωσή του που θα υποβάλλει στον ΕΛΚΕ να παραχωρεί την ιδιότητά του σε άλλο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

βii) σε περίπτωση που ο Ε.Υ. έχει συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκεται πλέον εκτός Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Ε.Λ.Κ.Ε. θα απευθύνεται στο Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκε ο αρχικώς ορισμένος Ε.Υ. το οποίο καθίσταται αρμόδιο για τον ορισμό νέου Ε.Υ..

γ) Από τα παραπάνω εξαιρούνται όσα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ή ιδρυματικά και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι έχουν οριστεί με απόφαση συλλογικού οργάνου ή με ΦΕΚ όπως π.χ. ERASMUS PLUS,

δ) i) Για όσα έργα δεν έχει γίνει η παρακράτηση 12% ως αμοιβή διαχείρισης θα προηγηθεί η παρακράτηση της αμοιβής διαχείρισης, προκειμένου να υπολογιστεί το υπόλοιπο για οποιοδήποτε ενέργεια και διαδικασία.

ii) Για όσα έργα δεν έχει αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε τόκους, θα αφαιρεθεί το ποσό αυτό, προκειμένου να υπολογιστεί το υπόλοιπο για οποιοδήποτε ενέργεια και διαδικασία.