Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 02/18 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 02/18 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) παροχής υπηρεσιών για κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, και κωδικό resCom 81158, βάσει των εξής Τμημάτων: Τμήμα (1): «Μελέτες, επικοινωνία, μεταφράσεις», Τμήμα (2): «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων», Τμήμα (3): «Υπηρεσίες ΙΤ», Τμήμα (4): «Επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό», Τμήμα (5): «Επαληθευτές».
Βρείτε την διακήρυξη εδώ