Ευρωπαϊκό έργο δικτύωσης CHIST-ERA IIΙ

Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης: Ολη η Eπικράτεια
Κατάσταση: Ενεργή
Προϋπολογισμός (€): 1.500.000,00 €
Έναρξη Ισχύος: 31/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15/1/2019
Ημερομηνία καταχώρησης: 31/10/2018

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (Call 2018) του CHIST-ERA III, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Ελβετία, Τσεχία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Φιλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία, Εσθονία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης, που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι:

•             Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)

•             Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 13 εκατ. ευρώ. Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, μετά από μεταγενέστερη εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€ ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους  ως συντονιστής.

Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει, ως προς το μέρος υλοποίησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), όπως περιγράφονται σχετικό αρχείο της πρόσκλησης «CHIST-ERA Call 2018 – Call Announcement – Νational Annex: Funding Organisation’s Contact Points and Regulations — Greece».

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνει σε δύο στάδια. Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές επιλεγούν θα κληθούν οι συμμετέχοντες για υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων.

Οι προτάσεις θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στην πρόσκληση. Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας 24 ή 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων (pre-submission phase – Stage 1) είναι η 15η Ιανουαρίου  2019 (17:00 CET).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την υποβολή των προτάσεων της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε το σχετικό αρχείο Δημοσίευση της πρόσκλησης (Call Announcement). Ταυτόχρονα, στον ιστοχώρο του CHIST-ERA, υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανεύρεσης συνεργατών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:

Δρ. Κόνιαρης Μάριος,  τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr