Ενημέρωση για τη χρηματοδότηση των Υποψηφίων Διδακτόρων για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια τo 2018

Για μετακινήσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 2018, έχει προϋπολογιστεί το ποσό 10.000,00 € ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών (Γραφείο Ε114, 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) έως την Δευτέρα 14.01.2019 και ώρα 13:00. Παρακαλούμε, όταν υποβάλετε στον ΕΛΚΕ τα σχετικά δικαιολογητικά για τις μετακινήσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, εφόσον έχετε υπερβεί το ποσό των 10.000 ευρώ, να επιμεριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος το εν λόγω ποσό με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια που έχει θέσει με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματός σας, σύμφωνα με την υπ’αρ 200/20-11-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Στο παρακάτω link θα βρείτε τον Κανονισμό Χρηματοδότησης Συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε Επιστημονικά Συνέδρια ημερολογιακού έτους 2018: Κανονισμός σε μορφή αρχείου doc