Διακήρυξη του 03/18 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Υπ’ αριθμ. 03/18 ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, με κωδικό MIS 5019198 και κωδικό resCom 81158.
Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε
εδώ.