Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22864/5.12.2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22864/5.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Θ4Ρ469Β7Ι-Λ7Σ)

Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22864_5.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος