Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23143/10.12.2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23143/10.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ43Ε469Β7Ι-0ΓΔ)

Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 23143_10.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος