Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22379/30.11.2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22379/30.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΔΒ6469Β7Ι-ΛΛ7)

Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22379_30.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος